سبد خرید

ساعات نوردهی اسپیرولینا

میزان نوردهی اسپیرولینا

میزان ساعات نوردهی اسپیرولینا

اسپیرولینا یک سیانوباکتر فتوسنتز کننده چند سلولی است که بدلیل متابولیتهای موجود در آن خواص آنتی اکسیدانی ، ضدسرطانی ، ضد چربی خون بالا و … اهمیت زیادی دارد . یکی از متابولیت های باارزش این میکروجلبک که خواص آنتی اکسیدانی دارد حضور رنگدانه های مختلف آن می باشد .رنگدانه ها جذب کننده فوتون های نوری برای انجام واگنش های زیستی بالاخص فتوسنتز می باشد . 
طی یک آزمایش اثرات زمان های نوری مختلف بر میزان رشد و تولید رنگدانه  اسپیرولینا مورد ارزیابی قرار گرفتند .

این آزمایش (مقاله ) مخصوص کشت با نور مصنوعی  می باشد . 

نمونه های اسپیرولینا در سه زمان نوری کشت شدند که به شرح زیر می باشد :

  1. ۱۶ ساعت روشنایی  + ۸ ساعت تاریکی
  2. ۱۲ ساعت روشنایی + ۱۲ ساعت تاریکی 
  3. ۸ ساعت روشنایی + ۴ ساعت تاریکی +۸ساعت روشنایی + ۴ ساعت تاریکی

تیمارها هر سه روز میزان رشد و تولید رنگدانه های آن مورد بررسی قرار گرفته و پس از ۱۵ روز اتمام پروسه آزمایش بوده است 
(کشت در طول موج نوری ۶۵۰  بطور میانگین )

پس از ۱۵ روز بیشترین درصد رشد و تولید رنگدانه در تیمار نوری شماره سه ( ۸-۴-۸-۴) بوده است . این بدان معناست که در این زمان نوری بیشترین فتوسنتز صورت گرفته است .

مقدار رشد و تولید کلروفیل و کارتنوئید آزمایش ۱۵ روز
تیمار  ۱ ۲ ۳
بیومس  ۰.۷۳۵۰ ۰.۷۲۰۴ ۰.۹۹۷۳
کارتنوئید (mg/ml) ۰.۰۰۷۷ ۰.۰۱ ۰.۰۱۲۷
فیکوسیانین (mg/ml) ۳۲/۹۸۸۲ ۳۶/۶۰۱ ۴۷/۳۹۵
Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.