سبد خرید

سیستم دفع زالوها

سیستم دفع زالو

سیستم دفع در زالوها

عمل دفع به وسیله ی نفریدی های مخصوصی که گاهی منشعب و گاهی نفروستوم های بسته ای دارد انجام می شود.

تعداد آن ها ۱۰ تا ۱۷ جفت است که تشکیل ۲ ردیف طولی را در خارج بیضه ها داده و در حلقه های ۶ تا ۲۲ قرار گرفته اند. هر نفریدی دارای یک قسمت قیفی شکل مژه دار به نام نفروستوم است.

بعد از آن، غده ی ترشحی سفید رنگی وجود دارد که به صورت نعل اسب بوده و از سلول های ترشحی به وجود آمده است. از این توده سفید رنگ مجرای به هم پیچیده ی دفعی خارج می شود که در انتها وسیع شده و مثانه را تشکیل می دهد.

( از حلقه ی ۱۲ تا ۲۰) نفروستوم با حفره ای به نام سینوس اطراف بیضه ای که باقی مانده ای از حفره ی عمومی است ارتباط دارد. مجرای وازنشی نفریدی مربوطه در حلقه های بعدی به خارج بازمی شوند. در دستگاه دفعی سلول های بزرگ و حجیمی وجود دارد که می توانند مواد زاید را در خود جمع کنن

  • نفریدیوم : اندامی شبیه به کلیه در بی مهرگان می باشد.

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.