سبد خرید

چشم زالو

چشم زالو

چشمان زالو در گونه های مختلف ، متفاوت است . در برخی سه و در برخی ۵ جفت هم وجود دارد . زالو پزشکی که استفاده می شود دارای ۵ جفت پشم هستند 

که هر جفت دارای حدود ۵۰ گیرنده نوری است.

گیرنده ها تکانه های انتشاری تولید می کنند که خروجی آنها را به نورون های مرتبه دوم در CNS تشکیل می دهند.

در داخل چشم، گیرنده‌ها آستانه‌های متنوعی دارند و بنابراین خروجی کل چشم با شدت نور درجه‌بندی می‌شود. با داشتن چندین گیرنده به صورت موازی، چشم ممکن است به تمایز شدت و پاسخ زمانی بهتری نسبت به آنچه که از ویژگی های نسبتا ضعیف گیرنده های فردی پیش بینی می شود، دست یابد.

۵ جفت چشم به شکل کمانی در قسمت قدامی زالو وجود دارد 

Related posts

registration

کاربر محترم ضمن عرض تشکر از اینکه مرکز آموزشی آبزی پروران کیهان را انتخاب نموده اید، در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.